วิชาการประถมศึกษา

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

 อัตลักษณ์

 

ร่าเริงแจ่มใส   ใฝ่รู้ใฝ่ดี

 

มีความรับผิดชอบ   นอบน้อมกตัญญู

 

 

 

เอกลักษณ์

 

เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอุปนิสัย

 

ใส่ใจลูกรัก พร้อมพรักแหล่งเรียนรู้

 

เชิดชูภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรม